ÚJ ADATVÉDELMI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS

Személyes adatai védelme számunkra kiemelt fontosságú, ezért összhangban az új európai uniós szabályozással (GDPR), módosítottuk a bringangyal.hu adatvédelmi szabályozását.
Kérjük, szánjon néhány percet az adatvédelmi szabályzat megismerésére.

Az Ön személyes adatainak kezelője a Bringangyal Kft.


Az adatkezelő elérhetőségei:

 • székhely: 1136 Budapest, Balzac utca 48/a

 • üzlethelyiség címe: 1136 Budapest, Balzac utca 48/a

 • email: info{kukac}bringangyal.hu

 • telefon: +36 20 555 3884

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

A személyes adatok feldolgozásának célja számlák küldése a rendelést követően, esetleg üzleti kommunikáció.

Amennyiben Ön árut rendel tőlünk, a megrendelési folyamat során kötelezőként feltüntetett adatokra van Öntől szükségünk (ez elsősorban az Ön vezetékneve és keresztneve, számlázási címe). Ha ezek az adatok nem állnának a rendelkezésünkre, nem tudnánk az árut helyesen kikézbesíteni Önnek.
Továbbá az áruk értékesítéséhez arra az e-mail címére is szükségünk van, amelyre továbbíthatjuk megrendelése – egyúttal a megkötésre került adásvételi szerződés igazolásaként is szolgáló – visszaigazolását.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat illetve a rendelés lezárásakor ad meg.

A telefonszám kitöltése esetén tájékoztathatjuk Önt az áru kézbesítésével kapcsolatosan, valamint a rendelkezésünkre bocsátja a gyakran használt kézbesítési címeket is. A nem kötelező adatokat önként bocsátja a rendelkezésünkre. Ha kapcsolatba lép velünk ügyfélszolgálati vonalunkon, vagy üzenetet ír nekünk, az e kommunikáció során rendelkezésre bocsátott személyes adatait szintén feldolgozzuk.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket a Bringangyal Kft. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a Bringangyal Kft. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a NetMasters Europe Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.; cégjegyzékszám: 09 09 025522) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A regisztráció illetve kézbesítés céljából megadott adatait a Bringangyal Kft. az alábbi esetben továbbítja harmadik félnek:

 • árukézbesítés:
  az Ön által kiválasztott fuvarozó soha nem tudná kikézbesíteni a megrendelt árut, ha nem adnánk át a részére az áru konkrét kézbesítési címét. A szóban forgó adatokat aszerint adjuk át a fuvarozónak, hogy Ön mit tölt ki a megrendelésében. Az ily módon átadott adatok elsősorban az Ön vezeték- és keresztnevét, kézbesítési címét és kapcsolattartási telefonszámát tartalmazzák, valamint amennyiben az áru nem lett előre kifizetve, akkor esetleg az áru átvételekor még kifizetendő összeget is. A fuvarozó a részére átadott személyes adatokat kizárólag az áru leszállításához dolgozhatja fel, majd köteles e személyes adatokat haladéktalanul törölni.

 • elektronikus számla kiállítása:
  az Ön által megrendelt áruról, elektronikus számlát állítunk ki a www.szamlazz.hu oldalon. A számlát az Ön által megadott adatok alapján állítjuk ki.

A Bringangyal Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.
A regisztráció törlése esetén automatikusan törli azokat.

Weboldalunkon tett látogatása során bizonyos információkat gyűjthetünk be Önről, ilyenek például az IP-címe, a weboldalon tett látogatás dátuma és időpontja, információk az internetes böngészőjéről, operációs rendszeréről vagy a beállított nyelvről.
Ezen kívül további információkat dolgozhatunk fel a weboldalunkon tett látogatása során tanúsított magatartásáról, azaz pl. arról, hogy milyen oldalakat látogatott, és milyen termékeket jelenített meg. Ezek az információk azonban a privát szféra maximális védelme érdekében névtelenek, és így mi magunk sem tudjuk azokat konkrét felhasználóhoz, azaz konkrét személyhez hozzárendelni.

A sütifájlokat automatikusan dolgozzuk fel.
Mi is az a süti fájl?
Valójában egy kis szöveges fájlról van szó, amely az egyes weboldalakon tett látogatással jön létre.
Az oldalaink felhasználási módjáról szóló információk elmentésére szolgáló standard eszközként használatos. Ily módon képesek vagyunk kölcsönösen megkülönböztetni (ám nem beazonosítani) az egyes felhasználókat, és a konkrét preferenciákhoz igazítani a tartalmat.
A süti fájlok fontosak. Nélkülük az internetes szörfözés sokkal bonyolultabb lenne.

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek.

A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az adatokat megadó kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.
Előfordulhat, hogy az Adatkezelővel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha a harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, Adatkezelő jogosult kérni meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.
Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra.

Kérjük, hogy elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

Személyes adataival kapcsolatosan Ön:

 • különösen jogosult bármikor visszavonni az azok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását

 • továbbá kérheti személyes adatai kijavítását vagy kiegészítését

 • joga van a feldolgozásuk korlátozását kérni

 • kifogást vagy panaszt emelhet személyes adati feldolgozásával szemben

 • joga van hozzáférni a személyes adataihoz

 • joga van a személyes adatai átadását kérni

 • jogosult tájékoztatást kapni személyes adatai védelméről

 • bizonyos körülmények teljesülése esetén joga van egyes Önnel kapcsolatos személyes adatainak a törlését is kérni

A személyes adatai ellenőrzését elsősorban felhasználói fiókja segítségével végezheti. Itt törölheti, illetve megváltoztathatja az Ön személyével kapcsolatos alapinformációkat. Esetleg felveheti velünk a kapcsolatot a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével is.

Amennyiben úgy véli, hogy az általunk Önnel kapcsolatosan feldolgozott személyes adatok hibásak, a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével is kapcsolatba léphet velünk. Személyes adatai kijavításának felgyorsítása, valamint a még kényelmesebb használat érdekében javasoljuk, hogy a személyes adatait a felhasználói profiljában javítsa ki.

Kérheti, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével küldjük meg Önnek a személyes adatait. Ezzel egyidejűleg hozzáférésre jogosult a személyes adataival kapcsolatos információkhoz:

 • személyes adatai feldolgozásának célja

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • rajtunk kívül ki nyer hozzáférést az Ön személyes adataihoz

 • személyes adatai tárolásának tervezett időtartama

 • személyes adati kijavítására vagy törlésére, feldolgozásuk korlátozására, vagy e feldolgozással kapcsolatos kifogásemelésre vonatkozó jog

Kérheti személyes adatai törlését is (a törlés ugyanakkor nem érinti az olyan dokumentumokon szereplő adatokat, amelyeket törvényből eredően meg kell őriznünk (pl. számlák vagy jóváírások).
Amennyiben a személyes adataira jogi érdekeink meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez lesz szükségünk, kérése elutasításra kerülhet (pl. ha az Ön esetében rendezetlen hátralékot tartunk nyilván, vagy panaszkezelési eljárás van folyamatban).

Figyelmeztetjük, hogy bankkártyája legfontosabb adatait nem társaságunk, hanem a fizetési kapu tárolja. Ezért az adatok részünkről nem törölhetők, és azzal a fizetési kapuval kell felvennie a kapcsolatot, amelyen keresztül a fizetésre sor került.

A fenti esetek kivételével Ön a következő esetekben jogosult személyes adatai törlésére:

 • a személyes adatok többé nem szükségesek a feldolgozás céljához

 • ön visszavonta a feldolgozásuk alapjául szolgáló hozzájárulását, és a feldolgozásukat semmilyen további jogalap nem támasztja alá

 • ön kifogást emelt a személyes adatai feldolgozásával szemben, és úgy véli, hogy a kifogás elbírálása során kiderül, hogy az adott konkrét esetben az Ön érdeke túlsúlyba kerül cégünk szóban forgó személyes adatok feldolgozására irányuló érdekeivel szemben

 • a személyes adatok feldolgozására törvénybe ütköző módon kerül sor

 • a törlési kötelezettség különleges jogszabályból következik

 • 16 éven aluli személyek adatairól van szó

Ön a jogait a kapcsolatfelvételi ürlap segítségével érvényesítheti.

Egyes személyes adatai feldolgozását saját jogos érdekeink alapján végezzük. Amennyiben az Ön oldalán konkrét okok merülnek fel, kifogást emelhet a szóban forgó személyes adatai feldolgozásával szemben. Ezen kifogását a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével terjesztheti be.

Az adatfeldolgozás korlátozása a következő esetekben történik:

 • tagadja személyes adatai pontosságát

 • a személyes adatai jogellenesen kerültek feldolgozásra

 • nekünk már nincs szükségünk személyes adatai feldolgozására, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi igényei meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelmére, illetve amennyiben Ön

 • az előző pont értelmében kifogást emelt, joga van arra, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását

Ebben az esetben a személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával dolgozhatjuk fel (kivéve a tárgyi személyes adatok tárolását vagy biztonsági másolatait).

Örömmel vennénk, ha a hibáinkkal kapcsolatosan először velünk egyeztetne. Minden esetben egyszerűen felveheti velünk a kapcsolatot a kapcsolatfelvételi űrlapunk segítségével, a facebook-on, vagy a 06-20-555-3884 ügyfélszolgálati telefonszámunkon.


Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel, joga van panasszal az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni:

 • cégnév: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • telefon: +36 1 391-1400

 • email: ugyfelszolgalat{kukac}naih.hu

JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT, ÉS ANNAK RÉSZEI 2018. 05. 25-TŐL ÉRVÉNYESEK ÉS HATÁLYOSAK.